Pumpkin Soup and Garnish

SZECHUAN DISHES

(Meats Cooked in Spicy Bean Sauce)

185 Szechuan Special -£5.80

 (King Prawn, Chicken & Roast Pork)

186 Szechuan Chicken -£5.30

187 Szechuan King Prawn -£6.00

188 Szechuan Beef -£5.30

189 Szechuan Roast Pork -£5.30

190 Szechuan Lamb -£6.00

191 Szechuan Roast Duck -£6.00

192 Szechuan Mixed Vegetables -£4.50