Pumpkin Soup and Garnish

SZECHUAN DISHES

(Meats Cooked in Spicy Bean Sauce)

185 Szechuan Special -£5.50

 (King Prawn, Chicken & Roast Pork)

186 Szechuan Chicken -£5.00

187 Szechuan King Prawn -£5.50

188 Szechuan Beef -£5.00

189 Szechuan Roast Pork -£5.00

190 Szechuan Lamb -£5.20

191 Szechuan Roast Duck -£5.50

192 Szechuan Mixed Vegetables -£4.20